„Aneks” 46–47, 1987

Franciszek M. Draus
Niemcy, Polska i Europa